Våra affärssimuleringar 

 

Öka er förståelse för affärsmannaskap, stärk era relationer i teamet, lär er ta beslut som leder till resultat och ha roligt tillsammans. Vi på Expo Media har under många år utvecklat och levererat skräddarsydda affärssimuleringar till företag och organisationer. De erbjuder ett perfekt upplägg för teambuilding, samtidigt som ni effektivt utvecklar er affärsförståelse. 

 

Vad är affärssimulering? 

Affärssimulering, eller affärsspel, har som syfte att inspirera, engagera och öka förståelsen för affärsmannaskap. Som deltagare lär ni er hur allting hänger ihop – affärslogik, strategi, företagskultur, värderingar, ledarskap och teamwork. Spelen presenterar verklighetsbaserade situationer i att driva ett företag. Du som deltagare tvingas ständigt ta beslut med hänsyn till budget, kunder och personal med målet att nå lönsamhet.  

 

Affärsspel från Expo Media

Våra affärsspel är byggda på flexibla plattformar och vi kan därmed anpassa våra lösningar utefter era behov. Vi utnyttjar datorer, arbetsdukarbrädsimuleringar, tablets, mobiler och andra plattformar. Vi kan leverera simuleringarna som klassrum, distans eller blended learning. Längden kan vara allt från en halv dag till flera dagars genomförande. Våra företagsspel är oftast en kombination av för och efterarbete kombinerat med en fysisk träff. Vi erbjuder både branschlösningar såväl som skräddarsydda lösningar. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Här kan ni lära er mer om våra spel, vad de går ut på och vad ni lär er:  

Detaljhandel

Bradspel(1)
 • För dig som vill öka förståelsen för affärsmannaskap och ledarskap inom handeln
 • Grundläggande verktygslåda i butiksekonomi.
 • Vikten av att bygga starka team
 • Vikten av god kommunikation och hur det påverkar resultatet i butik.
 • Ger ett nytt tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar starkare engagemang, bättre försäljning och ökat resultat.
 • Ger en tydlig helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar resultatet
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar i detaljhandeln – Brädsimulering, Profit navigator, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 1-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Logistik

Affärssimulering Logistik
 • För dig som vill öka förståelsen för ett logistikbolags utmaningar i stort
 • Affärsmannaskap och ledarskap inom Logistik
 • Hur uppnås den perfekta ordern?
 • Vikten av att undvika ”silotänk” mellan olika funktioner
 • Prissättning i en lågmarginalbransch
 • Optimera logistikkostnader
 • Skillnaden mellan en kund som ambassadör respektive kritiker
 • Förståelse för optimering av ” Share of wallet” hos våra kunder
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar i Logistikbranschen – Brädsimulering, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 1-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Service

service
 • För dig som vill ha en ökad helhetsförståelse kring försäljning, kundlojalitet och resultat i servicebranschen.
 • Ökad förståelse för hur vi kan påverka viktiga nyckeltal och resultat.
 • Ökad förståelse i hur vi bygger kundlojalitet.
 • Ökad kunskap i hur vi kan utveckla vår kund eller medlems bas.
 • Vikten av ett starkt och tydligt ledarskap och att bygga starka team.
 • Skillnaden mellan en kund som är ambassadör respektive kritiker.
 • Specifika insikter kring en typisk servicebransch.
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar i servicebranschen – Brädsimulering, Profit navigator, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 1-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Tillverkande industri

tillverkande industri
 • För dig som vill ha en ökad helhetsförståelse kring produktion, lagerbindning, försäljning och distribution
 • Ökad förståelse av att sätta en tydlig strategi och följa den
 • Ökad förståelse för hur vi skapar ökad lönsamhet
 • Tydliga insikter i kopplingen mellan Resultaträkning, Balansräkning och kassaflöde
 • Förståelse för viktiga nyckeltal och hur de följs upp
 • Ökad förståelse för hur marknaden påverkar våra beslut
 • I konkurrens med andra ledningsgrupper på en sluten marknad tävlar man om marknadsandelar, lönsamhet, nöjda kunder och medarbetare
 • Ökad förståelse för Balanserat styrkort
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar inom tillverkande industri – IT simulering, Brädsimulering, Profit navigator, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 2-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Försäkring & Återförsäkring

Försakring och återförsäkring
 • För dig som vill få en helhetssyn av vad som driver lönsamheten i försäkring och återförsäkringsbranschen
 • En affärssimulering där deltagarna på kort tid lär sig hur allt hänger samman i ett sakförsäkringsbolag, allt från försäljning, distribution, interna processer kring skadehantering, kundservice och återförsäkring.
 • Ökad förståelse av att sätta en tydlig strategi och följa den
 • Ökad förståelse för finansiell rapportering samt viktiga nyckeltal för branschen
 • Tydliga insikter i kopplingen mellan Resultaträkning, Balansräkning och kassaflöde
 • Förståelse för viktiga nyckeltal och hur de följs upp
 • Ökad förståelse för hur marknaden påverkar våra beslut
 • I konkurrens med andra ledningsgrupper på en sluten marknad tävlar man om marknadsandelar, lönsamhet, nöjda kunder och medarbetare
 • Ökad förståelse för Balanserat styrkort
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar inom försäkring & återförsäkring – IT simulering, Brädsimulering, Profit navigator, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 2-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Energimarknad

energimarknad
 • För dig som vill öka förståelsen för ett energibolags utmaningar i stort.
 • Hur olika affärsområden hänger ihop såsom produktion, service, distribution, trading och försäljning?
 • Förståelse för affären i en delvis reglerad och avreglerad marknad.
 • Nordpols koppling till energimarknaden och tradingverksamheten
 • Prissättning i en volatil bransch
 • Viktiga nyckeltal inom olika affärsområden
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar inom Energibranschen –Brädsimulering, Profit navigator, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 2-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Tjänsteföretag

Tjänsteföretag
 • För dig som på kort tid vill lära dig hur allt hänger samman i ett tjänsteföretag.
 • Ökad förståelse av att sätta en tydlig strategi och följa den
 • Ökad förståelse för finansiell rapportering samt viktiga nyckeltal för branschen
 • Tydliga insikter i kopplingen mellan Resultaträkning, Balansräkning och kassaflöde
 • Förståelse för viktiga nyckeltal och hur de följs upp
 • Ökad förståelse för hur marknaden påverkar våra beslut
 • I konkurrens med andra ledningsgrupper på en sluten marknad tävlar man om marknadsandelar, lönsamhet, nöjda kunder och medarbetare
 • Ökad förståelse för Balanserat styrkort
 • Affärssimuleringar och kompletterande verktyg med fokus på utmaningar i tjänsteföretag – IT simulering, kunskapspass, övningar och tryckt material.
 • Simuleringen finns som en paketerad 1-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg

Major League

Major league
 • Ett verktyg som hjälper medarbetare att realisera vad de har bestämt att de vill göra, som individ eller grupp.
 • Verktyget används för att förlänga och förstärka effekten av åtaganden.
 • I konkurrens med andra kan man mäta om åtaganden blivit utförda och till vilken grad. Kan användas som ett tävlingsmoment mellan exempelvis individer, grupper, enheter för att skapa delaktighet.
 • Applikationen bygger på ett coachande förhållningssätt och kan användas på datorer, tablets och mobila enheter.

Coaching

coaching
 • Expo Media arbetar genom separata upplägg med coachning och/eller handledning till individuella chefer. Det sker efter en väl beprövad metodik och struktur med tydliga processer. Mål och syfte med investeringen alltid fastställs med uppdragsgivaren innan start.
 • Under och efter ett ledarutvecklingsprogram finns vi som stöd för ledarna i deras vardag, för att nå uppsatta mål och implementera handlingsplanen.
 • Coachning och handledning kan ske både individuellt och i grupp som fysiska möten eller genom andra kommunikationsmedel.
  Vi är certifierade coacher, genom ICC International Coaching Community

Förändringsledning

change-practitioner

Organizations don't change, people do!

Framgångsrika förändringsprocesser bygger på att varje enskild individ “är med på tåget”. En fallgrop i många förändringar är att vi lägger för mycket fokus på den tekniska sidan och grupperspektiv och lägger för lite tid på vad förändringen betyder på individnivå. Det ökar risken för motstånd.

Vissa förändringsprocesser tenderar att ta för lång tid, inte komma i mål, inte åstadkomma de förändringar och den avkastning som förväntas etc. Det beror sällan på den ”tekniska sidan” utan snarare helt på den ”mänskliga sidan” – berörda medarbetare är inte med helt enkelt.

ADKAR är ett strukturerat sätt att mäta och säkra att de viktiga medarbetarna verkligen är med. Varje del i ADKAR kan mätas. Resultaten visar var, och i vilka grupperingar, det kan finnas luckor som kan behöva åtgärdas specifikt. Många av de större bolagen både nationellt och internationellt använder den för att säkra framgångsrika förändringsprocesser.

Förkortningen ADKAR representerar fem delar:

Awareness – medvetenhet

Desire – engagemang/vilja

Knowledge – kunskap

Ability – förmåga

Reinforcement – förstärkning

ADKAR-modellen är ett ramverk för att förstå dynamiken i förändring på individnivå. Genom att använda denna förståelse som grund, kan modellen utökas till att hantera förändringsarbete inom alla typer av organisationer. Den är intuitiv och lätt att ta till sig. Modellen bygger på mångåriga studier.

Expo Medias konsulter har genomgått Proci Change Management Certification

Fyra viktiga kompetenser som chef och ledare

Förstå affären – Leda individen – Leda teamet – Leda i förändring

Välkommen till en upplevelsebaserad utbildning med enkla verktyg och direkt koppling till din verklighet.

Som chef och ledare är du framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna så att ni med fullt engagemang når de högt uppsatta mål som du är satt att klara av.

Du behöver då fyra kompetenser som du behärskar och kan använda varje dag.

Utbildningen kommer ge dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter.

Du kommer att få större självförtroende i ditt ledarskap.

Efter utbildningen har du utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom följande områden

 • Stärkt Affärsmannaskap ger en förståelse för centrala affärsekonomiska samband - KPI’er samt målformulering med hjälp av en anpassad affärssimulering
 • Självkännedom och att bättre förstå andras beteenden– DISC personprofil
 • Att leda och påverka sina medarbetare eller projektmedlemmar på ett effektivt sätt - Situationsanpassat Ledarskap®
 • Ge och ta emot feedback samt det svåra samtalet – Ett feedbackrecept
 • Skapa Starka Team - IMGD modellen, Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan
 • Skapa samsyn i ditt team och hur du sätter spelreglerna - Målgallret, Körschema för att sätta spelreglerna
 • Förändringsledning - ADKAR

Affären – Första kompetensen

För att kunna förstå affären och vad teamet ska göra behöver du en helhetssyn, förstå rapportering och nyckeltal. Du lär dig på kort tid hur allting hänger ihop – affärslogik, strategi, företagskultur och värderingar, ledarskap och teamwork och viktigast av allt, mötet med kunden. Denna kompetens är en röd tråd genom alla moduler. Utan affär, ingen idé att leda.

Metod/modell: Anpassad affärssimulering.

Leda individen – Andra kompetensen

Börjar med att du får ökad självkännedom och därmed också bättre förståelse för andras beteenden. Med detta och en bättre affärsförståelse som bas bygger du på med en av världens mest använda ledarskapsmetodiker, Situationsanpassat Ledarskap®. Här får du lära dig och träna på hur du anpassar din ledarstil, genom att du blir bättre på att ställa frågor för att förstå vad din medarbetare behöver för stöd ochinstruktion i en given situation. Du blir en tydligare ledare som får tid till att jobba mer strategiskt. Här får du också med dig hur du sätter förväntningar, ger och tar feedback samt hur genomföra svåra samtal. Kopplingen affär och ledarskap blir uppenbar. Här får du också analysera din 360 graders feedback som du bjudit in till.

Metod/modell: Pussel DISC och Situationsanpassat Ledarskap® med ett coachande förhållningssätt.

Leda teamet– Tredje kompetensen

NÄR och HUR du ska agera för att ska ett Starkt Team där alla vet vad som ska göras,där det finns stor tillit och där alla bidrar och hjälps åt. Här får du lära dig hur du ska leda beroende på de fyra utvecklingsfaserna; Tillhörighet & Trygghet – Opposition & Konflikt – Tillit & Struktur samt Arbete & Produktivitet. Du får också verktyg för att skapa samsyn i ditt team kring olika frågor eller utmaningar och hur du sätter teamets spelregler.

Metod/modell: IMGD-modellen Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan.

Förändringsledning– Fjärde kompetensen

En ökad förståelse för psykologin bakom de reaktioner som uppstår i en förändring. Enkunskap om viktiga för en lyckad förändring för att minimera tröghet och motstånd i organisationen eller teamet. Detta möjliggör proaktivitet i stället för reaktivitet och då har du en verktygslåda att tillgå som du lärt under utbildningen.

Metod/modell: Förändringskurvan och ADKAR

KURSLEDARE

Johan Setterwall, Market Cap Group och Mårten Eklund,Expo Media AB.Vi är certifieradei alla de modeller och verktyg som vi använder oss av och har utvecklat över 10000 chefer och ledare i företag som If Skadeförsäkringar, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re m.fl.

OMFATTNING, TID OCH PRIS

 • 8 dagar (2+1+1+1+1+2 dagar)
 • Stockholm: 11–12/2, 10/3, 31/3, 28/5, 2/6, 18–19/8. Kurslokal meddelas senare.
 • Pris: 49000: - exklusive moms
 • Anmälningsavgift 5000:- exklusive moms. Kost inkluderat, ev. logi exkluderadGruppstorlek8–16 deltagareUpplägget kan också företagsanpassas

UPPLÄGG

 • Utbildningen bygger på endagarspass med undantag för första och sista passetsom är på två dagar vardera.
 • Utbildningen är upplevelsebaserad med en direkt koppling till din verklighet, 20 procent teori och 80 procent praktik.
 • Under sista modulen är det diplomering och enskild återkoppling av handledare.
 • DINA FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
 • Samtal med närmaste chef kring dina styrkor och utvecklingsområden som chef och ledare.
 • Genomföra en 360’enkät (chef, medarbetare och kollegor).

UNDER UTBILDNINGEN

 • En tydlig handlingsplan görs i slutet av varje modul som stäms av med närmaste chef på hemmaplan för att stötta användning av nya beteenden.
 • Utöver schemalagd tid tillkommer hemarbete, samtal med din chef och avstämningssamtal med kurskamrat. Dessutom kommer du erbjudas 2 separatacoachningsamtal med handledare.

EFTER UTBILDNINGEN

 • 6 veckor efter utbildningen erbjuds du ytterligare uppföljningssamtal med handledaren som ett extra stöd.